Sıtkı Koçman Araştırma Ödül Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı, yaptığı araştırma, makale ve benzeri  uluslararası bilimsel yayınlar TÜBİTAK A,B,C, TUBA A,B,C, SSCI, SCI-Expanded; AHCI; IM; DI; CMCI; AI; Eduation Index; Design and Art Index kapsamındaki dergilerde yayınlanan, atıf alan ve/veya patent, uluslararası berat ve ödül kazanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin kadrolu öğretim elemanlarını malî açıdan destekleyerek Üniversitenin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak  araştırma ve yayın faaliyetini teşvik etmektir.

Yönetim Kurulu bu tür yayınlanan araştırmalar yanında “SITKI KOÇMAN” adına ayrıca değişik alanlarda ulusal ve/veya uluslararası araştırma yarışmaları da düzenleyebilir.

 

Tanımlar

Madde 2- Bu yönergede geçen terimlerden;

SKV=Vakıf            : Sıtkı Koçman Vakfını,

Başkan                : Sıtkı Koçman Vakfı Başkanını,

Yönetim Kurulu  : Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulunu

Üniversite           : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini

SKAÖ                   : Sıtkı Koçman Araştırma Ödülünü ifade eder.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, Sıtkı Koçman Vakfı Yurtiçi Burs, Destek ve Ödül Yönergesi’nin 37. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Başvuru

Madde 4- Sıtkı Koçman Araştırma Ödülüne (SKAÖ) başvuru için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin öğretim elemanı olmak şartı aranır.

              Ödüle başvuracak öğretim elemanı / elemanları, 5. maddede belirtilen belgeleri de ekleyerek önce Üniversite Rektörlüğüne başvururlar.     Rektörlük tarafından gönderilmemiş ödül talepleri işleme alınmaz.

 

Belgeler

Madde 5- SKAÖ için başvuran öğretim elemanı başvuru dilekçesine (Ek-1) aşağıdaki belgeleri eklemelidir:

a)      Yapılan yayının başlığı,

b)      Yayınlanacağı derginin adı,

c)      Yayınlanan derginin bu yönergenin 1. maddesi kapsamındaki dergilerden kaçıncı sınıfa ait olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,

d)      Yayının kabul yazısı (Yazının kabul tarihi ile ödüle başvuru tarihi arasında en çok 6 ay bulunmalıdır),

e)      Yayının bir kopyası.

 

 

Malî Hükümler

Madde 6- SKAÖ miktarı, Yönetim Kurulunca her yıl bütçe imkânları göz önüne alınarak bilim dallarına ve yayının özelliklerine göre belirlenir.

Madde 7-Yönetim Kurulu farklı bir karar almadığı sürece bir takvim yılı içinde bu Yönergenin 1. madde kapsamında yayınlanan uluslararası yayınlar için en çok beş defa ödül verilir.

Madde 8- Birden fazla öğretim elemanının yer aldığı yayınlarda Yönetim Kurulunca belirlenen ücretin;

a)        A grubu dergi listesinde yer alan yayınlar için tamamı,

b)        B grubu dergi listesinde yer alan yayınlar için % 80’i,

c)        C grubu dergi listesinde yer alan yayınlar için % 60’ı yayını yapan yazarlara aşağıdaki oranlara göre dağıtılır:

(1)   Tek yazarlı yayınlarda ödülün tamamı yazara ödenir.

(2)   İki ve üç yazarlı yayınlar için belirlenen ödül eşit olarak dağıtılır.

(3)   Üçten fazla yazarlı yayınlar için belirlenen ödül sadece ilk üç isme eşit olarak dağıtılır.

Yurtiçi veya yurt dışı diğer Üniversitelere mensup araştırmacılarla yapılan ortak yayınlarda ödül, sadece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine mensup öğretim elemanına ve yazar sayısına bölünerek yapılır. İlk üç isimden biri olmayana ödeme yapılmaz.

Madde 9- Bu yönerge kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayınlar için verilecek meblağ ödül şeklinde verilir. Harcama belgesi istenmez.

Madde 10- Uluslararası yaptığı başarılı yayınlarla ulusal ve uluslararası bilim dünyasına kendini kabul ettiren ve aynı zamanda Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü’ne lâyık görülen Üniversite öğretim elemanları, Üniversitenin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile bütçe imkânları çerçevesinde yurtdışına kısa ya da uzun süreli bilgi-görgü, araştırma ve inceleme çalışmaları için gönderilebilir.

Bu durumdaki öğretim elemanlarının başvuru dilekçelerine ayrıntılı çalışma plânlarını ve çalışacakları üniversite veya araştırma kurumunun kabul belgesini de eklemeleri gerekir.

Diğer Hükümler

Madde 11- Bu yönergede bulunmayan özel durumlar hakkında doğrudan Yönetim Kurulu karar verir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 12- a) 21 Mart 2002 tarih ve 2 Sayılı Mütevellî Heyet toplantısında kabul edilen Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 21 Ağustos 2004 tarih ve 12 sayılı Mütevellî Heyet toplantısında kabul edilen Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 12- Bu yönerge SKV Mütevelli Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu yönergeyi SKV Başkanı yürütür.

 

Ek 1- Başvuru dilekçesi örneği 

*02 Ekim 2006 tarih ve 18 sayılı Olağanüstü  Mütevellî Heyet toplantısında kabul edilmiştir.