Yurtiçi Burs, Destek ve Ödül Yönergesi

SITKI KOÇMAN VAKFI 
YURTİÇİ BURS, DESTEK VE ÖDÜL YÖNERGESİ*


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Sıtkı Koçman Vakfı (SKV) tarafından;

a) Muğla Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve/veya maddî imkânları kısıtlı öğrencilere verilecek burslara;

b) Üniversitenin doktoralı öğretim elemanlarına yurtiçi araştırmaları için sağlanacak desteklere;

c) Üniversite öğretim elemanları ve personelinin meslekleri ile ilgili bilgi ve görgülerini artırıcı yurtiçi toplantılara ve faaliyetlere katılabilmeleri için yapılacak desteklere;

d) Bilimsel yayınların yayımlanmasına, yerli ve yabancı bilim adamlarına yapılacak desteklere;

e)  Verilecek ödüllere ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Yönergede geçen;

SKV = Vakıf      : Sıtkı Koçman Vakfını,

Yönetim Kurulu  : Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulunu,

Üniversite          : Muğla Üniversitesini,

Öğrenci Not  
Belgesi              : Transkripti,

Burs Komisyonu : Burslu adaylarını belirlemek üzere Vakıf Yönetim Kurulunca

oluşturulacak komisyonu,

ÖSYM                : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, Sıtkı Koçman Vakfı Resmî Senedinin Vakfın amacına ilişkin 4., Vakfın faaliyet alanlarına ilişkin 5. ve 14/f maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Türleri

MADDE 4- SKV tarafından verilen başlıca yurtiçi burs türleri şunlardır:

A. Ön lisans ve Lisans Bursları

B. Lisansüstü Eğitim Bursları

C. Diğer burslar:

a. Özürlü Öğrenci Bursları

b. Şehit ve Gazi Çocuğu Bursları

c. Doğal Afet, Acı Olay ve Olağanüstü Durum Öğrenci Bursları

d. Yetiştirme ve Vakıf Yurdu Öğrenci Bursları

e. Şartlı Bağış Bursları

f. Diğer Özel Burslar (Başarılı Millî Sporcu, Sanatçı vb.)

Yönetim Kurulu, burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylık ve Başvuru Şartları

I. T.C. vatandaşı olmak,

II. Maddî İmkândan Mahrum Olmak

MADDE 5- SKV bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkândan mahrum olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs SKV tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemeler SKV tarafından geri alınır.

Burs almaya başladıktan sonra maddî durumu iyileşen öğrenci, bu durumu SKV’ye bildirmekle yükümlüdür.

III. Asgarî Başarı Şartları

A. Ön lisans ve Lisans Bursları

MADDE 6- Bursun tahsisi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:

a) Üniversitenin bölüm ve programlarından herhangi birini birinci sırada tercih ederek ilgili bölüm ve programlara en yüksek puanla yerleştirilen öğrencilerin Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca tespit edilerek Vakfa bildirilmesi üzerine Vakıf Yönetim Kurulunca ayrılan kontenjan, süre ve miktar dâhilinde karşılıksız burs verilir.

b) ÖSYM’nin yaptığı merkezi yerleştirme sınavında Türkiye çapında girdiği bölüm ve/veya programın istediği türdeki puanıyla ilk bin içersinde yer alarak Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca tespit edilerek Vakfa bildirilmesi üzerine Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilen kontenjan, süre ve miktar dahilinde karşılıksız burs verilir.

c) Maddî imkândan mahrum hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için burs, fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi’nin onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğrenci listesini Öğrenci Tanıtma Belgesi’ne ekler ve Burs Komisyonuna verir.

d) Maddî imkândan mahrum ara sınıf öğrencileri için burs, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrenciler ile sadece bir dersten başarısız olan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrencilere tahsis edilir. Genel not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı, öğrenci not belgesini Öğrenci Tanıtma Belgesi’ne ekler ve Burs Komisyonuna verir.

B. Lisansüstü Eğitim Bursları

MADDE 7- Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve/veya maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisans mezuniyet notunun en az 3.00/4 veya 75/100; doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans mezuniyet notunun) en az 3.00/4 veya 75/100 olması şarttır.
Adaylar ilgili Enstitülerin Yönetim Kurulları aracılığı ile Burs Komisyonuna önerilir. Burs Komisyonu her adayın durumunu ayrı ayrı belirleyerek liste halinde Vakıf Yönetim Kuruluna sunar. Vakıf Yönetim Kurulu, adaylarla yapacağı mülâkat sonucu bursun karşılıklı mı, karşılıksız mı olacağına karar verir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora ‘ya kabul edilen ancak burs müracaatını yarıyıl tamamladıktan sonra başvuran öğrencilerde, Enstitü yarıyıl not ortalamasına bakılır.    

C. Diğer Burslar

a. Özürlü Öğrenci Bursları

MADDE 8- Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve maddî imkânları kısıtlı olan özürlü öğrencilere karşılıksız olarak verilen burstur. Bu burs’dan yararlanan öğrencilerin madde 6/d bendine ve madde 25'e göre başarısız olmaları halinde SKV ‘na mülakata çağrılarak durumları görüşülür. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile burs verilir veya bursun devamı sağlanır

b. Şehit ve Gazi Çocuğu Bursları

MADDE 9- Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve maddî imkânları kısıtlı güvenlik ve silahlı kuvvetler mensubu şehit ve devletin bağladığı gazilik maaşı dışında geliri olmayan gazi çocuklarına karşılıksız olarak verilen burstur.

c. Doğal Afet, Acı Olay ve Olağanüstü Durum Öğrenci Bursları

MADDE 10- Doğal afetlerde (Deprem, yangın, sel vb.) geçimini sağlayan velisini kaybeden ya da çalışamayacak duruma düşen ailelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı öğrencilerine karşılıksız olarak verilen burstur.

d. Yetiştirme ve Vakıf Yurdu Öğrenci Bursları

MADDE 11- Yetiştirme ve vakıf yurtlarında büyüyen ve Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı öğrencilere karşılıksız olarak verilen burstur.

e. Şartlı Bağış Bursları

MADDE 12- Yukarıda belirtilen burslar dışında, görülen lüzum üzerine ve/veya şartlı burs bağışları yapanların isteklerine (şart-ı vâkıf) uygun olarak öğrenci veya öğretim elemanlarına Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla verilen karşılıklı veya karşılıksız burstur.

f. Diğer Özel Burslar

MADDE 13- Çok başarılı, ulusal ve uluslar arası başarı kazanmış ve bu Yönerge’ye göre burs alma şartlarını taşıyan sporcu, sanatçı ve araştırmacı öğrencilere, görülen lüzum üzerine, Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla verilen karşılıklı veya karşılıksız burstur.

III. Başvuru İçin Gerekli Belge ve Özellikler

MADDE 14- Yukarıda I. ve II. başlıklar altında sıralanan şartlara ek olarak aşağıdaki belgelerin de sunulması şarttır:

 MADDE 15- SKV burslarına başvuru tarihinde adayların;

Öğrenci Tanıtma Belgesi (SKV tarafından hazırlanan form),

Öğrenci Belgesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Aile Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aileyi gösteren vukuatlı),

Savcılık sabıka kaydı,

Ailenin (Anne, Baba veya maddi destek aldığı akrabalarının) gelir belgesini gösteren belgeler (Maaş bordrosu, vergi levhası v.b.)

T.C. sınırları içerisinde  bulunan gayrimenkullerini gösteren Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınacak belge ve tapu fotokopileri

Üniversitede disiplin cezası almamış olduğunu gösteren resmî belge (Öğrenci Belgesi üzerine de işletilebilir),

Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

Vicdanî Yükümlülük Belgesi (SKV tarafından hazırlanan form),

Özürlü,şehit, gazi, yetiştirme ve vakıf yurdu öğrenciler var ise bu durumlarıyla ilgili evraklar,

Başarı Belgesi:

Hazırlık, ön lisans veya lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile Üniversiteye giriştikteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak belge;

Ön lisans ve lisans öğrenimi ara sınıf adayları için genel not ortalamasını gösteren  Transkrip'in aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

Tezli yüksek lisans adayı için lisans bitirme transkripi ve Yükseklisans öğrenci notlarını gösteren belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

Doktora adayları için, tezli yüksek lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans derslerini)  gösteren öğrenci not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

Tezli Yüksek lisans bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin ilgili enstitüce onaylanmış fotokopisi;

 Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin ilgili enstitüce onaylı fotokopisi

 Tezli yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi;

 Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

Doktora bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin enstitüce onaylanmış fotokopisi;

 Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin ilgili enstitüce onaylı fotokopisi;

Yüksek lisans tezinin özeti;

Aday tarafından hazırlanmış tezi ile ilgili ayrıntılı araştırma plânı (tez konusu belli olmayanlardan istenmez)

Doktoraya kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi.

Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

Üniversite ve/veya SKV tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

a. Hazırlık, ön lisans ve lisans eğitimi düzeyinde 23;

b. Tezli yüksek lisans düzeyinde 26;

c. Doktora düzeyinde 28 yaşından büyük olmamaları şarttır.

Askerlik görevini uzun süreli olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenebilir.

Daha önce bursa başvurmamış ara sınıflarda okuyan adaylar ile yatay ve/veya dikey geçişle Üniversiteye gelmiş adaylar için, bu Yönerge’nin 5. ve 6. MADDE şartlarını taşımaları halinde, başvurdukları sınıfa göre 23 yaş sınırına gerekli ilâvede bulunulur.

Diğer şartlı bağış bursları için, şartlı bağışta bulunanların isteklerine göre hareket edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Tahsisi ve Uzatma

Bursun Süresi

MADDE 16- Yurtiçi bursları genel ilke olarak Ekim-Haziran arası 9 ay süre ile verilir. Bu Yönerge hükümlerine göre başarısı tespit edilen öğrencilerin bursu ertesi öğretim yılı da devam eder.

Burs Komisyonu

MADDE 17- Burslar SKV Yönetim Kurulu tarafından Burs Komisyonunun bu Yönerge hükümlerine uygun olarak hazırlayacağı teklife göre verilir. Burs Komisyonu, en çok 7 (yedi) üyeden oluşur. Komisyonun 3 (üç) üyesi Üniversiteden talep edilecek adaylar arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Burs Kontenjanı

MADDE 18- SKV burslarının türleri ve sayıları, bütçede bu iş için ayrılan ödenek ve şartlı bağışçıların şartları da dikkate alınmak suretiyle SKV Yönetim Kurulunca belirlenir ve en geç Eylül ayı başında gerekli duyuruların yapılması için Üniversiteye bildirilir.

Öğrenci Tanıtma Belgesi

MADDE 19- SKV bursu için başvuru Öğrenci Tanıtma Belgesi ile yapılır. Bu belgenin İkinci Bölümünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, kendi biriminden alacağı Öğrenci Tanıtma Belgesini doldurur ve gerekli belgeleri ekleyerek en geç Ekim Ayının sonuna kadar Vakıf Merkezindeki Burs Komisyonuna teslim eder. Gerekli adaylık şartlarını taşımayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonunca incelenmez.

Adayların Burs Komisyonunca Seçilmesi

MADDE 20- Burs, maddî imkândan mahrum olduğu belirlenen adaylardan başarı durumu önde olana verilir. Bunun için Burs Komisyonu, Öğrenci Tanıtma Belgesinin İkinci Bölümünde belirlenen şartları taşıyan adayları başarı derecelerine ve maddi imkanlarına göre sıraya koyar ve bursların başarı durumu önde olan öğrencilere tahsisini SKV önerir. Belgeleri eksik olan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonunca incelenmez.

Burs Komisyonu, tahsis edilen burs sayısı kadar asıl ve yarısı kadar da yedek aday seçer.

Burs Komisyonu Tutanağı

MADDE 21- Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen asıl ve yedek adayların adları ve başarı dereceleri sırayla gösterilir. Ayrıca her adayın Öğrenci Tanıtma Belgesi ile başvurulan burs türüne göre bu Yönergenin 14. ve 15. maddelerinde belirtilen ekleri tutanağa eklenir.

Burs Komisyonu tutanağı ve eksiksiz olarak tüm ekleri Burs Komisyonu Başkanı tarafından Kasım Ayı sonuna kadar Vakıf Başkanlığına teslim edilir.

Burs Tahsisi

MADDE 22- Öğrenciye bursun tahsisi, SKV Yönetim Kurulunca yapılır.

Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister; kazananlara gerekli duyuruyu yapar ve kendilerinden Vicdanî Yükümlülük Belgesi’ni düzenleyerek göndermelerini ister.

Vicdanî Yükümlülük Belgesi

MADDE 23- Her SKV burslusu, kendisini SKV ailesinin bir ferdi sayar ve gelişmesine katkıda bulunmayı görev bilir. Bunun için genel ilke olarak, her burslu, SKV’ce kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi veya en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için SKV aracılığıyla burs vermeyi ya da başkasının SKV’ye bağış yapmasını sağlamayı yükümlenir. Bu, vicdanî bir yükümlülüktür. Burslunun bu vicdanî yükümlülüğü kabul ettiğine dair bir belge alınır.

Bursların Ödenmesi

MADDE 24- SKV, belgeleri tam olan öğrencilerin aylık burslarını Ekim Ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

Bursun Ertesi Yıl İçin Uzatılması

MADDE 25- SKV, her öğretim dönemi  sonunda bursluların başarı durumlarını Üniversiteden ister.

            a. Hazırlık, ön lisans ve lisans için öğretim dönemi sonunda başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrenciler ile sadece bir dersten başarısız olan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrencilerin bursları, disiplin cezası almamış olmak şartı ile ertesi yıl da devam eder.

           b. Lisansüstü eğitimde genel not ortalamasının en az 3.00/4 olduğunu belgeleyen ve danışmanının hakkında olumlu rapor verdiği öğrencinin bursu, disiplin cezası almamış olmak şartı ileertesi yıl da devam eder.
 

         Üniversite, her eğitim-öğretim dönemi  sonunda bursluların “öğrenci not belgesi” ile danışman raporunu SKV’ye gönderir.

Bursun Kesilmesi

MADDE 26- Başka bir kurum ya da kişiden maaş, ücret, burs alan öğrenci, hiçbir SKV bursuna aday olamaz.

SKV bursu aldıktan sonra;

c. Başka yerden benzeri destek bulan;

d. Bursun devamı süresince disiplin cezası alan;

e. Her eğitim-öğretim yarı yılı sonunda 25. madde şartlarına göre başarılı olduğunu belgelendiremeyen;

f. Herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilir.

Ayrıca durumu bu Yönerge hükmüne uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

MADDE 27- SKV bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında SKV’ce düzenlenecek toplantılara ve diğer etkinliklere katılmayı ve özellikle Vakfın desteğinde Üniversitenin düzenlediği geleneksel “Sıtkı Koçman Günleri” ne gerekli katılımda bulunmayı ve destek vermeyi görev bilirler.Toplantı ve Etkinliklere mazeretsiz olarak katılmadıkları tespit edilen öğrencilerin Burs’ları etkinliği takip eden ay’dan itibaren kesilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destek Türleri

Yurtiçi Destek Bursları

MADDE 28- Üniversitede bilimsel araştırma ve inceleme yapan öğretim elemanlarına yurtiçi için aşağıda belirtilen şartlarda burs veya malî destek verilebilir:

g. Üniversitenin doktoralı öğretim elemanlarına yurtiçi bilimsel araştırma ve incelemeleri için Vakıf Yönetim Kurulunca bütçe imkânları dâhilinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere malî destek sağlanabilir.

h. Üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının Türkiye’deki diğer Üniversitelerde, araştırma kurumlarında, laboratuvarlarda, fabrikalarda ya da kütüphanelerde yapacakları bilimsel araştırma ve incelemeler için,  Vakıf Yönetim Kurulunca bütçe imkânları dâhilinde tespit edilen süre, kontenjan ve miktarlarda karşılıksız burs verilebilir.

i. Üniversiteye yurtiçi ve yurtdışından bilimsel faaliyetler için davet edilecek bilim adamlarına talep üzerine mali destek sağlanabilir.

j. Yurtiçinde düzenlenen bilimsel toplantılar ve/veya bilgi ve görgü arttıracak diğer faaliyetlere katılacak öğretim elemanlarına şahsî müracaatları üzerine Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda malî destek sağlanabilir.

k. Bilimsel yayınların Vakıf veya Üniversite adına ya da öğretim elemanları adına yayınlanması talebi üzerine Vakıf Yönetim Kurulunca yayınlanması kararı alınabilir ya da bütçe imkânları çerçevesinde kısmî malî destek sağlanabilir.

Şahsî müracaatlarda telif hakları konusu öğretim elemanı ile karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenir ve gerekli sözleşme yapılır.

l.  Vakıf Yönetim Kurulu, Üniversitece düzenlenen bilimsel faaliyetlere bütçe imkânları çerçevesinde malî destek sağlayabilir.

Destek bursları ilgililere yılda sadece bir defa verilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu araştırma ve inceleme burslarının süresini, araştırma konusunu dikkate alarak uzatma veya kısaltmada yetkilidir.

Destek Bursları İçin Gerekli Belgeler

MADDE 29- Yurtiçi bilimsel araştırma ve inceleme bursları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

m. Müracaat formu,

n. Nüfus cüzdanı örneği,

o. Tezli yüksek lisans, doktora vb. diplomanın tasdikli örneği,

p. Özgeçmiş ve yayınların listesi,

q. Üniversitece ve/veya araştırmanın yürütüleceği kuruluş yetkililerince araştırma süresince burs alana sağlanacak imkânları belirten davet mektubu,

r. Yürütülecek araştırma ve incelemelerle ilgili olarak hazırlanan çalışma plânı,

s. Plânlanan araştırma ve incelemenin adayın bağlı olduğu birim tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli-izinli sayılacağını gösteren belge.

Destek Bursları Yükümlülükleri

MADDE 30- Yurtiçi bilimsel araştırma ve inceleme burslarının kesilmesi, iadesi ve   yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

t. Vakfın bursunu alırken bir başka yurtiçi ya da yurtdışı kurum veya kişiden burs ya da destek aldığı tespit edilen öğretim elemanının bursu/malî desteği kesilir ve ödenen miktar geri alınır.

u. Herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen veya bursun devamı süresince disiplin cezası alan öğretim elemanlarının bursu/malî desteği kesilir ve ödenen miktar geri alınır.

v. Yurtiçi bilimsel araştırma ve inceleme bursu alan öğretim elemanları ile Vakıf arasında çalışacağı konu, araştırma süresi, araştırma ve incelemenin gerekçesinin belirlendiği bir sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmede araştırmacının çalışmalarının bitimini takip eden en geç 1 ay içinde burs aldığı ya da malî destek sağlandığı sürede yaptığı çalışmaları ve sonuçlarını belirten bir rapor vermesi ya da eğer varsa çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserin bir nüshasını en geç 12 ay içinde veya basıma hazır şekilde Vakfa sunması ve çalışmanın Vakıf desteği ile yapıldığının belirtilmesi hususları şarta bağlanır. Basımı halinde yazarın telif hakkı saklıdır.

Bilimsel araştırma ve inceleme bursu/malî desteği alan öğretim elemanı, çalışmalarının bitiminde yukarıdaki şartları belirlenen sürede yerine getirmek zorundadır. Çalışmaları hakkında rapor sunmayan ya da eserini Vakfa zamanında teslim etmeyenlerden kendilerine ödenen burs/malî destek miktarı geri alınır.

w. SKV’den bilimsel araştırma ve inceleme için destek alan öğretim elemanları çalışmalarını tamamladıktan sonra Üniversite’ye dönmek ve zorunlu hizmet karşılığı Üniversite’de çalışmakla yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Burs ve Araştırma Ödülleri

Burs Ödüllerinin Amacı

MADDE 31- Burs ve araştırma ödüllerinin amacı;

x. Daha çok çalışmayı teşvik etmek,

y. Üstün başarılı olmayı özendirmek,

z. Sıtkı Koçman Vakfı (SKV) bursluları başarı piramidini oluşturmak,

aa. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Vakıf ailesi içinde bütünleşmelerine ve  birbirleri ile kaynaşmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için her ders yılı sonunda başarı derecesini belgelendiren her SKV burslusuna aşağıdaki maddelerde belirlenen burs ödülleri verilir.

SKV Yükseköğrenim Üstün Başarı Ödülü

MADDE 32- Her eğitim-öğretim yılı sonunda genel not ortalaması en az 3.50/4 olan burslunun ertesi yıl için bursu uzatılır; SKV Üstün Başarı Belgesi ve ayrıca bir aylık burs ile ödüllendirilir. (Aynı şartlarla mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödülden yararlandırılır.)

SKV Yükseköğrenim Sınıf Birincisi Ödülü

MADDE 33- İlgili öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı derslerini en az 3.50/4 genel not ortalaması ile başaran ve bulunduğu sınıfta birinci sırada olan öğrencinin bursu, ertesi yıl için uzatılır. SKV Sınıf Birincisi Ödülü ve ayrıca bir aylık daha burs ile ödüllendirilir.

SKV Yükseköğrenim Onur Ödülü

MADDE 34- Lisans düzeyinde yükseköğrenimini birincilikle ve yüksek şeref derecesi ile bitiren burslu, SKV Yükseköğrenim Onur Belgesi, bir aylık burs tutarı ve istediği takdirde SKV Tezli yüksek lisans bursu ile ödüllendirilir.

SKV Tezli Yüksek lisans Onur Ödülü

MADDE 35- SKV yurtiçi tezli yüksek lisans mezuniyet notu en az 3.50/4 olan SKV burslusu, SKV Yüksek lisans Onur Belgesi, iki aylık burs tutarı ve istediği takdirde SKV Doktora Bursu ile ödüllendirilir.

SKV Doktora Onur Ödülü

MADDE 36- SKV Doktora öğrenimini başarıyla tamamlayan ve doktora mezuniyet notu en az 3.50/4 olan SKV burslusu, SKV Doktora Onur Belgesi ve üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

SKV Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü

MADDE 37- Yaptığı araştırma uluslararası TÜBİTAK A,B,C, TUBA A,B,C, SSCI, SCI-Expanded, AHCI, IM, DI, CMCI, EI, Education Index, Design and Art Index kapsamındaki dergilerde yayımlanan, atıf alan ve/veya patent, uluslararası berat ve benzeri ödül kazanan öğretim elemanlarına SKV Sıtkı Koçman Başarı Ödülü verilir. Sıtkı Koçman Başarı Ödülünün verilme usul ve esasları, ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Berat ve Ödüller

MADDE 38- SKV burslularının kazandıkları berat ve ödüller, SKV ve Üniversite işbirliği ile düzenlenecek bir törenle öğrencilere verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Malî Hükümler

MADDE 39- Verilecek her türlü burs, destek ve ödüllerin sayısı ve para olarak miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir ve her yıl en geç Eylül Ayında Vakıf Merkezinde asılır ve ilân için Üniversite’ye bildirilir.

 Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde Bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

İdarî Hükümler

MADDE 40- Bu Yönergede sözü edilen her türlü burs, ödül ve malî destek konusunda son karar Vakıf Yönetim Kuruluna aittir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 41- a)21 Mart 2002 tarih ve 2 Sayılı Mütevellî Heyet toplantısında kabul edilen Sıtkı Koçman Muğla Üniversitesini Geliştirme Vakfı Burs, Destek ve Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 21 Ağustos 2004 tarih ve 12 Sayılı Mütevellî Heyet toplantısında kabul edilen Sıtkı Koçman Vakfı Burs, Destek ve Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 02 Ekim 2006 tarih ve 18 sayılı Olağanüstü Mütevellî Heyet toplantısında kabul edilen Sıtkı Koçman Vakfı Burs, Destek ve Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42- Bu Yönerge, SKV Mütevellî Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43- Bu Yönerge hükümlerini, SKV Başkanı yürütür.

 

Ek 1- Öğrenci Tanıtma Belgesi

Ek 2- SKV Yurtiçi Burslusu Vicdanî Yükümlülük Belgesi

Ek 3 Yurt İçi Müracaat Formu