Yurtdışı, Burs ve Destek Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Sıtkı Koçman Vakfı tarafından Muğla Üniversitesi mezunlarından başarılı, yabancı dil bilen ve maddî desteğe muhtaç öğrencilere,yurtdışı öğrenim bursu ve/veya öğretim elemanlarına destek esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönergede geçen;

SKV=Vakıf            : Sıtkı Koçman Vakfını,

Başkan                    : Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanını,

Yönetim Kurulu       : Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulunu,

Üniversite                : Muğla Üniversitesi’ni ifade eder.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, SKV Senedinin 14/f maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS BURSLARI

Duyuru

Madde 4- Yönetim kurulu, her yıl bütçe imkânlarını göz önüne alarak belirleyeceği yurtdışı burslarını, Ekim ayında Üniversite ve SKV ilân tahtalarında ilân eder.

Adaylık Şartları

Madde 5- SKV yurtdışı bursları adaylık şartları şunlardır.

a) T.C. Vatandaşı olmak;

b) 25 (askerliğini uzun süreli olarak yapmış erkek adaylar için 27) yaşından büyük olmamak; (18 yaşından sonra yaş tashihi yaptırmış olmak geçerli değildir.)

c) Yurtdışında ailesinin imkânlarıyla öğrenim yapamayacak durumda olmak;

d) Fakülte veya yüksekokullardan normal eğitim-öğretim süresinde ve 4 üzerinden en az 3.50 not ortalaması ile mezun olmak; (Normal eğitim-öğretim süresinde yüksek şeref öğrencisi derecesi ile mezun olmak tercih sebebidir.)

e) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olmak;

f) Gidilecek ülkenin dilini yüksek lisans öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek;

g) Yükseköğrenimini kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurtdışında yapmamış veya aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlamamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Madde 6- Yurtdışı tezli yüksek lisans burslarına başvuru için en geç Kasım ayının son gününde SKV’ye teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

a) Müracaat dilekçesi,

b) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

c) Savcılık sabıka kaydı,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Resmi kurum doktorundan alınmış sağlık raporu,

f) Bu öğrenimi ailesinin geliri ve imkânlarıyla yapamayacaklarını gösterir belgeler,

g) Üniversitede normal öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren tasdikli belge (transkript),

h) Disiplin cezası almadığına dair tasdikli belge,

i) Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli örneği,

j) İki öğretim üyesinden alınacak tavsiye mektubu.

Adaylardan İstenecek Belgeler

Madde 7- SKV Yönetim Kurulu tarafından başvuru belgelerini tamamlayanlardan adaylık şartlarını taşıyanlara, aday oldukları Ocak ayı içinde bir yazı ile bildirilir. Adaylar, Mayıs ayı sonuna kadar aşağıdaki belgeleri SKV Başkanlığına elden teslim ederler.

1) İngilizce öğrenim görecekler, TOEFL, GMAT/GRE sınavlarına girerek bunların sonuçlarını SKV’ye iletirler. (İngilizce dil bilgisinin yeterliği için adayların TOEFL sınavından en az 550 puan almaları gerekir. İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği; Sanayii Sevk ve İdaresi dalında GMAT, Mühendislik ve Sosyal Bilimler dallarında ise GRE testleriyle ölçülür. Bu test sonuçlarına göre adayın sınava katılmış olanlar içinde ilk % 50’ye girebilmesi gerekir.

Diğer dillerde öğrenim görecek olanlar, gidecekleri ülkelerde dil öğrenimine gerek kalmadan yüksek lisans öğrenimini yapabileceklerini o ülkelerin Kültür Merkezlerinden alacakları belgelerle kanıtlarlar.

2) Adaylar, yurt dışında öğrenime Sonbahar döneminde başlayacak şekilde temin edecekleri kabul belgelerini SKV’ye verirler. (Adayların kabul belgeleri alabilmeleri için garanti belgesi istendiği takdirde, bu yazı SKV tarafından hazırlanıp adaya verilir.)

Bursluların Seçiminde Uygulanacak Esaslar

Madde 8- SKV Yönetim Kurulu, her yıl bütçe imkânlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak, öğrenim dallarını ve her dala ayrılacak burs sayısını belirler.

Yabancı dil sınavlarında istenilen asgari seviyede ve üzerinde puan alanlar, SKV Merkezinde, konularının uzmanı öğretim üyelerinden kurulu bir Komisyon tarafından mülâkata alınırlar. Adaylar mülâkattan sonra;

1) Lisans öğrenimleri süresince aldıkları genel not ortalamasına,

2) ABD, Kanada ve İngiltere’de öğrenim yapacaklar Sanayii Sevk ve İdaresi Bilgisi sınavı (GMAT) veya Mühendislik ve Sosyal Bilimler sınavı (GRE) sonuçlarına, (Diğer ülkelerde öğrenim görecek öğrenciler bu değerlendirmeye dahil edilmezler).

3) SKV Merkezinde yapılacak mülâkat değerlendirmesine,

4) Öğrencilerin ve ailelerinin malî durumlarına göre sıralamaya tabi tutulurlar.

Yukarıdaki esaslara göre yapılacak değerlendirme sonucunda burslar, öğrenim dallarındaki sıralamaya göre tahsis edilir. Gidemeyecek öğrencilerin yerine burs, puan sıralamasına göre yedekte bulunan öğrenciye tahsis edilir.

Yurtdışı tezli yüksek lisans öğrenim bursunu kazanan adaylara gerekli duyuru SKV’ce yapılır.

Taahhütname ve Kefaletname

Madde 9- SKV yurt dışı bursları karşılıklıdır. Her yurt dışı burslusu, döviz ve TL olarak SKV’ce kendisine yapılan ödemeler tutarını hayata atıldığında SKV’ye geri ödemeyi kabul eder. Bunun için geri ödemenin başladığı tarihteki döviz kuru esas alınır. Böylece burs tutarının SKV’ye dönmesi sağlanır. Ödeme plânı öğrencinin görüşü de dikkate alınarak SKV’ce kararlaştırılır. Bu amaçla yurtdışı bursu kazanan her öğrenci, hareketinden önce SKV’ye Noterlikçe onaylı taahhütname ve kefaletname verir.

Bursların Ödenmesi

Madde 10- Yurtdışı tezli yüksek lisans burslularına, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Özel Dövizli Öğrenci” belgelerini almalarını takiben öğrenimleri süresince Yönetim Kurulu’nca tespit edilen ödemeler her ay yapılır.

Bursiyere yapılan ödemenin devam edebilmesi için her yarıyıl/yıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00/4 veya 75/100 olması ve ayrıca danışmanının Vakfa bursiyer hakkında olumlu görüş bildiren bir mektubu göndermesi gerekir.

Bu şartlardan herhangi birini sağlayamayan bursiyerin bursu bir yarıyıl/yıl dondurulur. Belirtilen şartların tekrar sağlanması halinde burs ödemesi ilk eğitim-öğretim dönemi başından itibaren yeniden başlatılır. Yarıyıl/yıl dondurma hakkı öğrenciye burs süresince sadece bir defa verilir.

Lisans hazırlık sınıfı veya dil bursu vb. adlar altındaki eğitim için burs ödenmez.

Bursiyerin tezli yüksek lisans yapması esastır. Vakfı yanıltarak tezsiz yüksek lisans yapması durumunda kendisine döviz cinsinden yapılan ödeme, yüzde elli fazlası ve kanunî faizi ile birlikte yine döviz olarak geri alınır.

Yurtdışında Kalma Süresi

Madde 11- Yurtdışı tezli yüksek lisans bursu, her yarıyıl/yıl sonunda 10. maddeye göre başarılı olduğunu belgelendiren öğrenciye gideceği ülkedeki tezli yüksek lisans öğrenimi süresine bağlı olarak ama, herhalde, en fazla 24 ay süreyle ödenir. Öğrenimlerini tamamlayan bursiyerlerin bilgi ve beceri kazanabilmeleri amacıyla SKV tarafından ödeme yapılmaksızın en fazla 1,5-2 yıl daha yurtdışında kalmalarına izin verilebilir.

SKV bursuyla yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan doktora bursu temin eden öğrencilere, SKV’ce herhangi bir ödeme yapılmaması ve SKV’ye ek taahhütname ve kefaletname vermeleri şartıyla doktora öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için en fazla 3-5 yıl yurt dışında kalma izni verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YURTDIŞI MALÎ DESTEK ESASLARI

Bilimsel Faaliyetler

Madde 12- Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarına yurtdışında düzenlenen uluslararası bilimsel amaçlı kongre, sempozyum, konferans’ta sunacakları daha sonra tam veya özet basılacak sözlü yada görsel (poster) bildirileri için Yönetim Kurulu kararı ile malî destek sağlanabilir.

Başvuru

Madde 13- Yurtdışı malî destekle ilgili başvurular Vakıf Genel Sekreterliğinden veya Vakıf web sitesinden temin edilecek başvuru formu (Ek 1) ile yapılır.

Öğretim elemanı başvuru formunu eksiksiz doldurarak bağlı olduğu bölüm başkanlığı aracılığı ile dekanlık/müdürlüğe sunar. Dekanlık/Müdürlük görüşünü de ekleyerek başvurunun Rektörlük kanalı ile Vakfa gönderilmesini sağlar.

Malî destek talebinde bulunacak öğretim elemanlarının başvuru formuna tebliğini gösterir bilimsel programa kabul edildiğini gösteren belge, bağlı olduğu kurumun yönetim kurulu kararı ve tebliğ özeti ile Üniversitece ve/veya dâvet eden kurum veya kuruluşça bu iş için kendisine sağlanan destek belgesini de eklerler.

Kabul ve Malî Hükümler

Madde 14- Bu yönerge hükümlerine uygun olarak yapılan başvurular Yönetim Kurulunda görüşülür ve bütçe imkânları göz önüne alınarak ne miktarda malî destekte bulunulabileceği karara bağlanır.

Madde 15- Bir takvim yılı içinde aynı kişiye katılacağı bilimsel faaliyetler için sadece bir defa destek sağlanır.

Ancak millî politikalarımız için çok önemli olduğu ilgili Bakanlıklar, YÖK ve/veya Üniversite tarafından belirtilen durumlarda Yönetim Kurulunca bu kısıtlama kaldırılabilir.

Madde 16- Birden fazla öğretim elemanının yer aldığı bilimsel etkinliklerde sadece tebliği sunan kişiye malî destek sağlanır.

Madde 17- Bilimsel etkinliklere sunucu olarak katılanlar, dönüşlerinde bilimsel etkinliğe katılımı destekleyen kurum sıfatıyla Vakıf Başkanlığına hitaben yazılmış ilgili kurum veya kuruluştan alacakları resmî katılım belgesini, pasaportlarının ilk sayfası ile giriş-çıkış vize sayfalarının fotokopilerini ve sundukları tebliğin asıl metnini Vakıf Genel Sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar.

Bu şartı yerine getirmeyenlerden yapılan malî destek geri alınır ve ilgiliye Vakıfca daha sonra hiçbir destek

sağlanmaz.

Madde 18- Bu yönergede yer almayan özel durumlar hakkında Yönetim Kurulu karar verir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde l9- 21 Mart 2002 tarih ve 2 Sayılı Mütevelli Heyet toplantısında kabul edilen Sıtkı Koçman Vakfı Yurtdışı Burs ve Destek Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20- Bu yönerge Vakıf Mütevellî Heyetince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu yönerge hükümlerini SKV Başkanı yürütür.

___________________________

*21 Ağustos 2004 tarih ve 12 sayılı Mütevelli Heyet toplantısında kabul edilmiştir.

 

Ek:1 Yurt Dışı Müracaat Formu